top of page

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA SAĞLIKLI TOPLUM HAYATI DERNEĞİ BAĞIŞ FAALİYETİ İÇİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

SAĞLIKLI TOPLUM HAYATI DERNEĞİ olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK veya Kanun olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

SAĞLIKLI TOPLUM HAYATI DERNEĞİ Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla  hazırlanmıştır. İş bu aydınlatma metni Dernek internet sitemizi kullanan üçüncü kişileri ilgilendirmektedir.

Veri Sorumlusu

Dernek unvanı: SAĞLIKLI TOPLUM HAYATI DERNEĞİ

Adres: Kabakum Mahallesi Lavanta Sk. No: 17 Dikili/İzmir 

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Dernek” olarak anılacaktır.)

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Dernek’in bağlı birimleri, sosyal medya mecraları, Dernek içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kamera çekimi vasıtasıyla ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Dernek ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2. fıkrası uyarınca belirtilen;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,  

kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya dernek iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır;

Kimlik Verisi: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Ad, Soyad, Doğum Tarihi / Doğum Yeri, Sosyal Kimlik / TC Kimlik, Cinsiyet, Doğum Yeri, Yaşı, SGK Sicil No, Uyruk, Anne Adı, Baba Adı)

İletişim Verisi: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur. (Telefon numarası, Mail adresi, Yerleşim Yeri Adresi)

Finansal Veri: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Banka hesap no, iban no)

 

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Dernek ile ilişkisi olan gerçek veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların Dernek veya Derneğimize bağlı merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,

 • Dernek işlerinin yürütüldüğü veya derneğe bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,

 • 2709 sayılı T.C Anayasası, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,

 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,

 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,

 • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,

 • Yardım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bağış faaliyetlerinin sürdürülmesi 

 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,

amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;

 • İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar, 

 • Bankalar,

 • Hukuki işlerinin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları,

 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler,

 • Bağlı ortaklıklarımız, iştiraklerimiz,

 • Danışmanlar,

 • İş ortakları,

 • Faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız yurtiçi/yurtdışı kuruluşlara 

ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız, yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ile KVK Kanunu’nun 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Dernek  ve Derneğe bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanuni süreler, Dernek uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili kişinin Haklarını Kullanması

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre “Kabakum Mahallesi Lavanta Sk. No: 17 Dikili/İzmir” adresine yazılı olarak veya  bilgi@sathdernegi.org e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenleme Dernek Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü‘nde yapılmıştır.

bottom of page