top of page

KİŞİSEL VERİ BAŞVURU VE YANIT PROSEDÜRÜ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA SAĞLIKLI TOPLUM HAYATI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİ BAŞVURU VE YANIT PROSEDÜRÜ

 

GENEL AÇIKLAMALAR:

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, (“Veri Sahibi”) kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili KVKK’nın 11. Maddesi’nde sayılan haklara ilişkin Veri Sorumlusuna (“Sağlıklı Toplum Hayatı Derneği”) başvurma hakkı tanınmıştır. Bu haklara ilişkin derneğimize yapılacak başvuruların, KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in ilgili hükümleri uyarınca yazılı olarak veya elektronik ortamda ve aşağıda yer alan yöntemlerle Derneğimize iletilmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURU YÖNTEMLERİ:

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Derneğimize yapılacak başvurularda, 10.03.2018 tarih, 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5/2 maddesi uyarınca, veri sahibine ilişkin ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bilgilerinin bulunması zorunludur.

 

Yazılı Başvurular:

Derneğimize yapılacak yazılı başvurular, yukarıdaki bilgileri içeren ve eksiksiz olarak doldurulmuş işbu “Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir kopyasının,

 

Derneğimize şahsen veya KVKK m.11 kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olunduğunu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edilmesi veya noter aracılığıyla “Kabakum Mahallesi Lavanta Sk. No: 17 Dikili/İzmir” adresine gönderilmesi suretiyle iletilmelidir.

 

Elektronik Başvurular:

Derneğimize yapılacak elektronik başvurular, yukarıdaki bilgileri içeren ve eksiksiz olarak doldurulmuş işbu

 

“Başvuru Formu”nun;

  • Başvuruda bulunan ilgili kişiye ait ve bu ilgili kişi tarafından Derneğimize daha önce bildirilen ve Derneğimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta vasıtasıyla bilgi@sathdernegi.org adresine gönderilmesi suretiyle, 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, talebinizin niteliğine göre, talebinizin derneğimize ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” etkin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde sonuçlandırılacak ve yazılı veya elektronik ortamda cevaplanacaktır. 

 

Derneğimiz tarafından başvurunuzla ilgili herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi halinde, bu eksikliğin tarafınıza bildirilmesinden itibaren en geç yedi (7) gün içerisinde eksikliğin tarafınızca giderilmemesi halinde, talebiniz, derneğimiz tarafından eksiklik giderilene kadar askıya alınacaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca, on sayfaya kadar ücret alınmayacak; on sayfanın üzerindeki her sayfa için ise 1,00 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. 

 

Talep içeriğinizin açık, anlaşılır ve tarih yönünden belirlenebilir olması önemlidir. Bu nedenle işbu başvuru formu ile tarafınızdan istenen bilgi ve belgelerin, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak Derneğimize yukarıda ki yollarla, başvuru yapılması gerekmektedir.

BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

 

İsim    :

Soy isim    : 

T.C. Kimlik No    : 

Yabancılar İçin:

Uyruğu    :

 

Pasaport Numarası/

Kimlik Numarası    :

E-posta adresi    : 

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Adres    :

Cep Telefonu    :

Fax    :

Lütfen Kurumumuz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

bottom of page